"IN HET NU, MET OOG VOOR HET VERLEDEN, DE FOCUS GAAN RICHTEN OP DE TOEKOMST"
broekhuizen titel foto brug

Broekhuizen Mediation is een zelfstandige praktijk voor mediation, gespecialiseerd in mediation bij arbeidskwesties en mediation rondom nalatenschappen. Broekhuizen Mediation is tevens extern vertrouwenspersoon LVV-gecertificeerd.

Broekhuizen Mediation is gevestigd in een uniek, rustiek pand aan de Langelermaatweg te Hengelo. De dienstverlening van Broekhuizen Mediation is persoonlijk, zonder wachtlijsten en op maat.

broekhuizen mediation logo 1
george broekhuizen profielfoto

mr. George Broekhuizen

Na het voltooien van de opleiding Notarieel Recht (specialisatie Ondernemingsrecht) aan de Rijksuniversiteit Groningen heeft George verschillende functies vervuld in het bedrijfsleven (bank- en verzekeringsbranche, gezondheidszorg). Hij hield zich voornamelijk bezig met het adviseren, informeren en begeleiden van organisaties bij het optimaliseren van hun arbeidsvoorwaardenpakket op het gebied van pensioenen en gezondheid. Door de talloze gesprekken die hij met werkgevers en werknemers heeft gevoerd heeft hij een goed beeld gekregen van met name de verschillende uiteenlopende belangen die kunnen spelen binnen organisaties. George heeft zich laten registreren als MfN-registermediator, heeft zich gespecialiseerd in arbeidsmediation en is gecertificeerd mediator rondom nalatenschappen. George is oprichter en eigenaar van Broekhuizen Mediation. Tevens is George gecertificeerd vertrouwenspersoon. Het werk als mediator en vertrouwenspersoon heeft veel overeenkomsten. Een groot verschil is dat de vertrouwenspersoon één partij bijstaat en dat de mediator tussen twee of meer partijen staat. 

George is serieus, betrouwbaar, vriendelijk, scherp, doortastend, evenwichtig en beschikt over de nodige humor. In zijn gesprekken durft hij de diepte in te gaan. Dit komt door zijn oprechte nieuwsgierigheid en betrokkenheid; dit merkt u, als zijn gesprekspartner. Mensen voelen zich gehoord en gezien door hem.

George Broekhuizen: “Zo lang ik me kan herinneren is de rol van bemiddelaar mij op het lijf geschreven. Ik vind het interessant en fascinerend om te zien wat er gebeurt tussen (en met} mensen die in een conflict belanden en zich vaak vastzetten in hun standpunten.

Ik zet mijn kennis en vaardigheden graag in om partijen te begeleiden bij hun zoektocht naar hun werkelijke belangen. Door deze zoektocht middels mediation succesvol te begeleiden wordt begrip voor elkaar weer mogelijk en kan de relatie worden hersteld of zelfs versterkt. (De conclusie of het uitgangspunt kan ook zijn dat partijen de relatie met de ander op een goede manier willen afsluiten middels mediation).

Op het moment dat men het gesprek weer met elkaar aan kan en wil gaan maken partijen als het ware een draai: De focus gaat van het verleden naar de toekomst en er is weer sprake van een dialoog i.p.v. twee of meer monologen. Het deskundig begeleiden van (en naar) deze fase in de mediation zie ik als de belangrijkste taak van mij als mediator.

Na het succesvol afronden van deze fase hebben partijen hun en elkaars werkelijke belangen helder in beeld. Nu kunnen partijen, eventueel met hun eigen adviseurs, gezamenlijk opties gaan bedenken, onderhandelen en afspraken maken. Ik kan dit proces begeleiden mocht dit gewenst zijn.”

Eigenaar Broekhuizen Mediation | MFN-registermediator | Gecertificeerd Arbeidsmediator | Mediator Zakelijke kwesties | Mediator Familiekwesties | Gecertificeerd Mediator Nalatenschapskwesties | Gecertificeerd vertrouwenspersoon LVV | Jurist (kandidaat-notaris)

MEDIATION

Mediation is een vorm van bemiddeling bij conflicten, waarbij een neutrale deskundige, de mediator, de communicatie en onderhandelingen tussen partijen begeleidt. Het streven is, om vanuit de werkelijke belangen van partijen, tot een door hen gezamenlijk gedragen en voor ieder van hen optimale besluitvorming en oplossing(en) te komen.

De mediator is onafhankelijk, neutraal en oordeelt niet.

George Broekhuizen: “Ik ga niet over de inhoud en zal geen knopen doorhakken. De mediation wordt ingezet met als doel dat partijen het gezamenlijk weer over de inhoud kunnen hebben en uiteindelijk tot een gezamenlijke gedragen oplossing komen voor het conflict. Partijen houden zelf de regie.

Als mediator onderzoek ik wat daarvoor nodig is en hoe het komt dat dit op sommige punten nu niet lukt. Mijn inspanningen zullen daarop gericht zijn: vragen stellen, soms spiegelen en samenvatten. Alles met als doel om partijen weer met elkaar in gesprek te laten komen zodat men samen op zoek kan gaan naar oplossingen voor de kwestie.”

Deelname aan mediation is vrijwillig maar niet vrijblijvend. Mocht men willen stoppen dan kan dat ook. Wat wel gevraagd wordt is de bereidheid zich actief te willen inzetten in de mediation.

De mediator is onafhankelijk, neutraal en onpartijdig. De mediator houdt het belang van alle partijen in de gaten. Er is dus sprake van meerzijdige partijdigheid.

Om weer te kunnen gaan communiceren en tot afspraken te kunnen komen moet je je veilig voelen om te kunnen/durven zeggen wat je wil. De basisregel voor mediation is dat alles wat besproken wordt vertrouwelijk is. Deze strikte vertrouwelijkheid geldt voor partijen en voor de mediator.

Bij mediation hebben partijen invloed op de uitkomst van de mediation. Uitgangspunt bij mediation is dat er gezamenlijk overeenstemming wordt bereikt. Partijen werken dus samen toe naar een oplossing. In een gerechtelijke procedure wordt de beslissing uit handen gegeven aan een rechter. Mediation kan snel worden ingezet en kost minder tijd en geld dan een gerechtelijke procedure. Mediation heeft als doel een win-win situatie te bereiken waarmee partijen “verder kunnen”, met of zonder elkaar. In een juridische procedure wordt puur naar feiten gekeken en staat de relatie van partijen niet centraal.

Mediation is inzetbaar bij uiteenlopende conflicten: of u nu een burenruzie heeft, een arbeidconflict heeft met uw werkgever, leidinggevende of collega, onenigheid heeft binnen de familie of het gezin, een zakelijk conflict of geschil heeft of wanneer u uw echtscheiding wilt regelen. Zeker in de gevallen waarin u de relatie met de andere partij goed wilt afsluiten of juist wilt behouden in de toekomst, is mediation een geschikte methode van conflictbemiddeling.

Indien gewenst worden gemaakte afspraken vastgelegd in een document, overeenkomst of vaststellingovereenkomst (VSO). Een VSO kan ook door partijen zelf worden opgesteld. Partijen wordt altijd geadviseerd om de eigen specialist (b.v. fiscalist, jurist) het conceptstuk te laten beoordelen.

Mediation wordt vaak ingezet na verwijzing door een professional. Denk hierbij aan een HR-manager, een directeur, een manager, een afdelingshoofd,  vertrouwenspersoon, een bestuurder, een klachtenfunctionaris, een bestuurder, een aandeelhouder, een huisarts, een bedrijfsarts, een keuringsarts, een arbeidsdeskundige, een verzekeringsarts, een arbodienst, het UWV, de rechtbank, een advocaat of jurist of een arbeidsdeskundige. 

MEDIATION DIENSTEN

De volgende diensten worden aangeboden bij Broekhuizen Mediation (BM):

Deze mediation richt zich op herstel van verstoorde relaties en conflicten op de werkvloer.

Deze mediation richt zich op zakelijke geschillen.

Deze mediation richt zich op kwesties binnen familierelaties.

Deze mediation richt zich op (dreigende) conflicten rond de afwikkeling van erfenissen.

MEDIATORSFEDERATIE NEDERLAND (MFN)

De organisatie Mediatorsfederatie Nederland (MfN) draagt sinds 1995 op het gebied van mediation bij aan de organisatie en de professionalisering van het mediationberoep en verzorgt de kwaliteitsborging via het MfN-register.

Het MfN-register is hét Nederlandse kwaliteitsregister van mediators. De Raad voor de Rechtspraak en de Raad voor Rechtsbijstand werken alleen met MfN-registermediators. Het register van de MfN wordt beheerd door een aparte onafhankelijke kwaliteitsstichting: de Stichting Kwaliteit Mediators. Het MfN-register heeft als ultiem doel de kwaliteit van mediations en mediators in Nederland te bevorderen en te waarborgen.
George Broekhuizen is MfN-registermediator.

EXTERN VERTROUWENSPERSOON

Werkgevers zijn volgens de Arbowet verplicht een veilige werkomgeving te bieden aan medewerkers. Een onafhankelijk extern vertrouwenspersoon kan hierbij een belangrijke rol vervullen.

De taken van de vertrouwenspersoon:
1. Opvang en begeleiding van werknemers die last hebben van ongewenste omgangsvormen;
2. Het analyseren van voorvallen en adviseren hierover en de verwijzing naar professionele hulpverleners;
3. Voorlichten en informeren van werknemers over de werkwijze van de vertrouwenspersoon;
4. Advies geven aan het management over het voorkomen van en omgaan met ongewenst gedrag.

De mogelijkheid om in vertrouwen, in een veilige omgeving, als melder je verhaal te kunnen doen, leidt tot de-escalatie en minder verzuim.  

Daarnaast heeft de vertrouwenspersoon een voorlichtingsfunctie. De voorlichting gaat over de rol van de vertrouwenspersoon (wat kan de medewerker verwachten van de vertrouwenspersoon?). Ook geeft de vertrouwenspersoon voorlichting aan leidinggevenden over hoe om te kunnen gaan met ongewenst gedrag.

De vertrouwenspersoon adviseert het bestuur inzake ongewenst gedrag. Gevraagd en ook ongevraagd (mocht er een trend gesignaleerd worden). Hierdoor kan het bestuur het beleid, indien nodig, bijstellen.

George Broekhuizen: “Als vertrouwenspersoon ben ik uitdagend, respectvol, oprecht, betrokken en gebruik ik humor. Ik ben er in de eerste plaats voor de medewerker. Daarnaast adviseer en ondersteun ik het bedrijf op het gebied van het voorkomen van, het terugdringen van en omgaan met ongewenst gedrag.

Mede door mijn empathisch vermogen, mensenkennis, werkervaring en rechtenopleiding (mr.) heb ik een fundament gelegd om de rol van vertrouwenspersoon te kunnen vervullen. Ik ben extern vertrouwenspersoon, dat wil zeggen dat ik niet in dienst ben van de desbetreffende organisatie. Dit borgt mijn onafhankelijkheid.

Zijn jouw medewerkers jouw belangrijkste kapitaal en wil je meer weten over het inzetten van een vertrouwenspersoon? Neem dan contact op voor een vrijblijvende kennismaking.”

LANDELIJKE VERENIGING VAN VERTROUWENSPERSONEN (LVV)

De Landelijk Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV) is een beroepsvereniging van vertrouwenspersonen inzake ongewenste omgangsvormen (seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten en discriminatie) op de werkvloer en sinds kort ook van vertrouwenspersonen integriteit. 

De LVV richt zich op verdere ontwikkeling van het beroep van vertrouwenspersoon en bevordert en bewaakt de kwaliteit van de beroepsuitoefening.

George Broekhuizen is gecertificeerd vertrouwenspersoon LVV.

broekhuizen mediation foto 3

WERKWIJZE

Persoonlijk contact en maatwerk is de kracht van Broekhuizen Mediation.

Daarom vindt altijd eerst een kennismakingsgesprek plaats. Doel van het kennismakingsgesprek is om te onderzoeken of mediation passend is, welke partijen gaan deelnemen en wat Broekhuizen Mediation voor u kan betekenen in uw specifieke situatie. Deze kennismaking van ongeveer een half uur is gratis en vrijblijvend en kan telefonisch of op het kantoor in Hengelo plaatsvinden. Wanneer het gewenst is om bij u op locatie af te spreken worden alleen reistijd en reiskosten in rekening gebracht.

Wanneer u en de wederpartij hebben besloten om tot mediation over te gaan, wordt een mediationovereenkomst ondertekend. Hierin staan de spelregels en afspraken over de mediation. Ook ontvangt u het MfN-reglement en de Gedragsregels voor de MfN-registermediator.

Een mediation vraagt gemiddeld twee tot vijf gesprekken. Een gesprek duurt maximaal twee uren. Vaak start de mediation met individuele gesprekken. Daarna zullen meestal plenaire gesprekken plaatsvinden waaraan alle partijen deelnemen. De gesprekken vinden plaats in de praktijk in Hengelo of op een andere, samen af te stemmen, locatie.

TARIEF

Afhankelijk van de kwestie wordt een uurtarief aangeboden.  Reiskosten, reistijd, locatiehuur (indien niet in praktijk in Hengelo) en overige kosten, worden op voorhand besproken.

Een zakelijk abonnement behoort tot de mogelijkheden.

Betreffende de dienst vertrouwenspersoon kunnen organisaties zich aansluiten bij Broekhuizen Mediation. Er kan dan 52 weken per jaar een beroep worden gedaan op mij. Dit is als het ware een abonnement. Een adhoc-uurtarief en een strippenkaart kan worden aangeboden.

CONTACT BROEKHUIZEN MEDIATION

Gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek.

E-mail

info@broekhuizenmediation.nl

Telefoon

+31 6 13268027

Whatsapp

+31 6 13268027

Contactformulier

Wanneer u ons contactformulier verzendt verwerken wij de door u ingevulde gegevens. Bij het indienen van het formulier gaat u hiermee akkoord.

AANGESLOTEN BIJ: